ระบบรายงานตัวออนไลน์ / สจล.1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567 ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
The Matriculation System / KMITL1 is undergoing maintenance until April 1st, 2024. We apologize for any inconvenience caused.